EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania”

W roku szkolnym 2023/2024 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Finansach „Finansomania” (II edycja). Temat przewodni tej edycji Olimpiady: zabezpiecz swoje finanse. Etap szkolny odbędzie się 08.12.2023r. o godzinie 9:00. Laureaci i finaliści uzyskują między innymi zwolnienie z egzaminu zawodowego w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec.

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie (termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 31.X.2023r.). Szczegóły na stronie : https://finansomania.edu.pl/

Prosimy o zgłaszanie się do następujących nauczycieli:

Ewa Gołębiowska, Tomasz Borawski, Iwona Kosińska, Mirosława Stankiewicz, Aneta Nartowicz

X Konkurs Historyczny „Mikołaj Kopernik i jego czasy”

konkurs historyczny

 

X Konkurs Historyczny „Mikołaj Kopernik i jego czasy”

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim konkursie historycznym „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Badań Nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Regulamin Konkursu

Wzór zgłoszenia do konkursu

Wzór protokołu eliminacji szkolnych

 

Konkurs „MŁODY EKONOMISTA”

Młody EkonomistaZapraszamy do udziału w konkursie osoby, które pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

W ramach konkurs należy przygotować pracę na temat: „Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?”

Szczegóły na stronie: https://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

……Białystok, 23.03.2022 r.………

 

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

 

Lp.

Dane ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Nazwa szkoły

1.

Chwaszczewski

Jan

VIII

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej
w Białymstoku

35

2.

Dawidziuk

Jakub

VIII

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
w Siemiatyczach

37

3.

Gniedziejko

Szymon

VII

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej

39

4.

Januszewski

Miłosz

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku

39

5.

Jurczuk

Anna Maria

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

39

6.

Kavetski

Jarosław

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku

38

7.

Kirejczyk

Jakub

VII

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej

36

8.

Kusek

Mateusz Piotr

VIII

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich
w Suwałkach

36

9.

Piszka

Olaf Franciszek

VIII

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich
w Suwałkach

35

10.

Pogorzelski

Tomasz

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

38

11.

Pul

Justyna

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

37

12.

Roszkowski

Sebastian

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

36

13.

Sakowski

Kacper

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

39

14.

Stepaniuk

Amelia

VIII

Szkołą Podstawowa nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

36

15.

Stocki

Karol

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

37

16.

Szymborski

Oliwier

VII

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

36

17.

Walicki

Maksymilian

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

37

 

Lista uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do następnego stopnia (uzyskali tytuł laureata/finalisty), będzie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w regulaminie konkursu.

 

XX Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

XX Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego odbył się 15.03.2022 roku o godzinie 9.40.
Konkurs nadzorowała komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Teresa Sołowińska-Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku

Członkowie Komisji:
dr Ewa Niedżwiedzka-Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
dr Grażyna Klamecka-Roszkowska-Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
dr Dorota Hałaburda-Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
dr hab. Grażyna Michalczuk-Uniwersytet w Białymstoku
dr Anna Dyhdalewicz-Politechnika Białostocka

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce: Paulina Przesław-ZSH-E w Białymstoku
II miejsce: Weronika Ruksza-ZSH-E w Białymstoku
III miejsce: Mateusz Malinowski- ZSH-E w Białymstoku

Wyróżnienia:
Klaudia Kułakowska-Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach
Natalia Raczyło-Zespół Szkół nr 4 w SuwałkachSponsorzy ufundowali nagrody uczestnikom Konkursu. Indeksy uczelni wyższych otrzymali zwycięscy konkursu. Ponadto zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Pozyskano następujących sponsorów:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Politechnika Białostocka
Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Finał Konkursu obserwowali zaproszeni goście oraz młodzież klas II ZSHE.

Organizatorzy Konkursu
Nauczyciele ZSHE w Białymstoku

Wojewódzki Konkurs Geograficzny – etap wojewódzki

Dnia 23.03.2022 r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku odbędzie się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Uczniów prosimy o przybycie do szkoły najpóźniej o godz. 9.20 i pozostawienie okryć wierzchnich w Auli (parter, przy portierni, przy wejściu głównym do szkoły), gdzie również odbędzie się krótkie spotkanie. Uczniowie będą pisali konkurs w dwóch salach – na drzwiach sal oraz na tablicy przy Auli będą umieszczone listy imienne uczestników konkursu.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową (podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna), dokument tożsamości (np. legitymację), a także nieścieralny długopis. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na podpis rodzica lub opiekuna prawnego, który jest niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wraca bezpośrednio do Auli i opuszcza szkołę.

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu.

Osoby przybyłe nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Nauczycieli pracujących w komisji konkursowej zapraszam na godz. 9.15 do sali 34 (I piętro).

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

 1. W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej weryfikuje prace uczestników.
 2. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu.
 3. Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.
 4. Listy finalistów i laureatów konkursu są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 5. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, powiadamia go o wynikach uzyskanych przez niego na stopniu wojewódzkim.
 6. Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

 

Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
A.Pogorzelska

Wojewódzki Konkurs Geograficzny - wgląd do prac i odwołania

INFORMACJE

W związku z ogłoszeniem wyników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Terminy wglądu do prac konkursowych:

25.03.2022 r. –  piątek godz. 11:40-12:25, Aula

28.03.2022 r. – poniedziałek godz. 09:00-09:45, Aula

29.03.2022 r. – wtorek godz. 15.25–16:15, Aula

 

 

Udostępnianie prac uczestników konkursu do wglądu

 1. Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
 2. Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego są udostępniane do wglądu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku odpowiednio listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego albo listy laureatów.
 3. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu, może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.

 

Procedura wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia rejonowego

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu po każdym stopniu.
 2. Odwołanie, którego wzór określa załącznik nr 6 do regulaminu, wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie, wskazując zadania, których ocena jest kwestionowana.
 3. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane.
 4. Odpowiedź na odwołanie od wyniku jest udzielana pocztą na adres wskazany w odwołaniu.

 

Stosuje się następujący tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia wojewódzkiego:

 1. Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i listy laureatów konkursu za pośrednictwem przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej do wojewódzkiej komisji odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 2. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.

Odwołanie należy wysłać lub dostarczyć na adres szkoły:

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

 1. Bema 105

15-370 Białystok

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Anna Pogorzelska

 

 

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.
 2. Najpóźniej następnego dnia od upływu terminu wnoszenia odwołań przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej, do którego wpłynęło odwołanie, składa je wraz z pracą i kartą kodową uczestnika w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku do rozpatrzenia przez wojewódzką komisję odwoławczą.
 3. Wojewódzka komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 4. Najpóźniej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu przedmiotowego przewodniczący wojewódzkiej komisji odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku rozpatrzenia odwołania, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do regulaminu.
 5. Rozstrzygnięcie prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

 

Wyżej wymienione załączniki dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

Przewodniczący komisji wojewódzkiej

Anna Pogorzelska

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Białystok, 20.02.2022 r.

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

 

Lp.

Dane ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Nazwa szkoły

1.

Birkos

Zuzanna

VIII

Szkoła Podstawowa nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

29

2.

Bruszewski

Aleksander

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
w Sokołach

29

3.

Budyta

Jan

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

26

4.

Budyta

Paweł

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

21

5.

Chomczyk

Anna

VIII

Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego  
w Supraślu

22

6.

Chwaszczewski

Jan

VIII

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej
w Białymstoku

32

7.

Ciborowska

Zuzanna

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

31

8.

Czarniewska

Aleksandra Wiktoria

VII

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Filipowie

25

9.

Dawidziuk

Jakub

VIII

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
w Siemiatyczach

40

10.

Dąbrowski

Karol

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Św. Franciszka
w Trzciannem

30

11.

Dobreńko

Dominika

VIII

Szkoła Podstawowa nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

25

12.

Dołżyk

Julia

VIII

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Białymstoku

23

13.

Domoradzka

Katarzyna

VII

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach

29

14.

Gniedziejko

Szymon

VII

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej

38

15.

Godun

Nikola

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Juliusza Słowackiego
w Białymstoku

16

16.

Goroszewski

Maciej

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

30

17.

Jakubowicz

Patryk

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Adama Chętnika
w Zespole Szkół Samorządkowych
w Nowogrodzie

23

18.

Januszewski

Miłosz

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

36

19.

Januszkiewicz

Miłosz

VIII

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Tadeusza Kościuszki
w Białymstoku

32

20.

Januszkiewicz

Antoni

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

27

21.

Januszkiewicz

Kacper

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

18

22.

Jóźwiak

Michał

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

25

23.

Jurczuk

Anna Maria

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

39

24.

Kalinowska

Emilia

VIII

Szkoła Podstawowa w Sidrze

28

25.

Kalinowski

Rafał

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Łapach

22

26.

Karpiuk

Patryk

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II
w Czarnej Białostockiej

22

27.

Kavetski

Jarosław

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

37

28.

Kieda

Maksymilian

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

21

29.

Kirejczyk

Jakub

VII

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Białostockiej

35

30.

Kiszkiel

Fabian

VIII

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy

25

31.

Kochanowicz

Oskar

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

19

32.

Kondzior

Michał

VIII

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Niewodnicy Kościelnej

15

33.

Kowalewski

Mateusz

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Adama Chętnika
w Zespole Szkół Samorządkowych
w Nowogrodzie

27

34.

Kusek

Mateusz Piotr

VIII

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich
w Suwałkach

36

35.

Mieszkowski

Antoni

VIII

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

12

36.

Okuniewski

Filip

VIII

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Ks. K. A. Hamerszmita
w Suwałkach

26

37.

Olczyk

Maria

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

24

38.

Olędzki

Szymon

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szepietowie

23

39.

Orłowski

Jakub

VIII

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
św. św. Cyryla i Metodego
w Białymstoku

24

40.

Panas

Mikołaj

VIII

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

28

41.

Pietruczuk

Mateusz

VII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

29

42.

Piszka

Olaf Franciszek

VIII

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Olimpijczyków Polskich
w Suwałkach

37

43.

Pogorzelski

Tomasz

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

36

44.

Pul

Justyna

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

36

45.

Radaszkiewicz

Maja Marta

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

32

46.

Rolak

Bartłomiej

VIII

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

29

47.

Roszkowski

Sebastian

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

36

48.

Sakowski

Kacper

VII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

36

49.

Sawicki

Michał

VIII

Szkoła Podstawowa w Sidrze

30

50.

Sidun

Jakub

VIII

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku

26

51.

Smiszczułka

Julian

VIII

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

20

52.

Stepaniuk

Amelia

VIII

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Zygmunta Glogera
w Białymstoku

33

53.

Stępkowska

Izabela

VIII

Szkoła Podstawowa
w Czartajewie

31

54.

Stocki

Karol

VIII

Szkoła Podstawowa nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku

39

55.

Suchocki

Kamil

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

25

56.

Sulewska

Natalia

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Pułku 3-go Strzelców Konnych
w Śniadowie

18

57.

Szabłowska

Karolina

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Pułku 3-go Strzelców Konnych
w Śniadowie

17

58.

Szymborski

Oliwier

VII

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Choroszczy

34

59.

Śniecińska

Emilia

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Alfreda
Wierusz-Kowalskiego
w Suwałkach

21

60.

Walicki

Maksymilian

VII

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
w Białymstoku

33

61.

Węgrzynowska

Gabriela

VIII

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

32

62.

Zakrzewski

Paweł

VIII

Szkoła Podstawowa
im. Adama Chętnika
w Zespole Szkół Samorządkowych
w Nowogrodzie

20

Lista uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do następnego stopnia (uzyskali tytuł laureata/finalisty),
będzie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w regulaminie konkursu.

 

Europejski Konkurs Statystyczny WYSTARTOWAŁ!

GUS

EUROSTAT

EKS organizowany jest przez Eurostat we współpracy z 19 urzędami statystycznymi krajów europejskich, w tym Głównym Urzędem Statystycznym. Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów statystyką oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu na stronie eks.stat.gov.pl

Zgłoszenia zespołów uczniów chętnych do udziału w EKS przyjmuje p. E. Drewnowska (do 26 stycznia osobiście lub przez Librus)

Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

IOlimpiada Statystycznanteresujesz się statystyką? Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają  młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VI edycji Olimpiady Statystycznej,  która odbędzie się w roku szkolnym 2021/2022.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu  statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: bony podarunkowe, złote indeksy na prestiżowe uczelnie, upominki  i wiele innych. Więcej informacji na stronie https://www.olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

Zapraszam do udziału: Ewa Drewnowska

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości
XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego
szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 X KONKURS
HISTORYCZNY

Mikołaj Kopernik - zdjęcie

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.